CHÚ Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ miễn phí sẵn sàng phục vụ quý vị. Hãy gọi (Shreveport) 1-318-626-0089 (TTY: 1-318-626-0060) hoặc (Monroe) 1-318-330-7414.