โปรดทราบ หากคุณพูดภาษาไทย จะมีบริการความช่วยเหลือทางด้านภาษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ โทร (Shreveport) 1-318-626-0089 (โทรพิมพ์: 1-318-626-0060) หรือ (Monroe) 1-318-330-7414