PAUNAWA: Kung Tagalog ang wikang ginagamit ninyo, may magagamit kayong mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. Tumawag sa (Shreveport) 1-318-626-0089 (TTY: 1-318-626-0060) o sa (Monroe) 1-318-330-7414.