توجه: اگر شما به زبان فارسی صحبت می کنید، خدمات کمکی زبان به صورت رایگان در دسترس شما می باشد. (در Shreveport ) با شماره تلفن 0089-626-318-1 (TTY : 1-318-626-0060) ) و (در Monroe ) با شماره تلفن 1-318-330-7414 تماس بگیرید.