ໝາຍ​ເຫດ: ຖ້າ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາສາ​ລາວ, ການ​ບໍລິການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານພາສາ​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ. ​ໂທ​ຫາ (Shreveport) 1-318-626-0089 (TTY: 1-318-626-0060) ຫຼື (Monroe) 1-318-330-7414.